Your A Team Kennis

Algemene Voorwaarden

 Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing zoals ze hieronder zijn opgenoemd.

Artikel 1: Algemeen

1.1   Your A Team heeft als doel het helpen verhogen van de omzet door het inzetten van e-mailmarketing. Your A Team is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Oud-Gastel onder dossiernummer 81883528.

1.2   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Your A Team aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.

1.3   Als er een verschil tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard is, dan gaan de afspraken in de overeenkomst voor.

 

Artikel 2: Aanvang en duur van de overeenkomst

2.1   De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de overeenkomst is ondertekend.

2.2   Als de overeenkomst is aangegaan voor het verrichten van een bepaalde dienst, dan eindigt de overeenkomst van rechtswege zodra de dienst is verricht.

 

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

3.1   Your A Team bepaalt de wijze waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd. Daarbij zal Your A Team zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.

 

Artikel 4: Wijzigingen opdracht/overeenkomst

4.1   Partijen zullen op tijd en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen als blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de opdracht te wijzigen, aan te vullen en/of de looptijd te wijzigen.

 

Artikel 5: Verplichting opdrachtgever

5.1   De opdrachtgever is verplicht om:

  1. tijdig alle benodigde gegevens en informatie te verstrekken;
  2. volledige medewerking te verlenen;
  3. alle expliciete aan haar gegeven aanwijzingen op te volgen;
  4. toegang te bieden tot relevante accounts van derden; en
  5. overige relevante informatie en bescheiden te delen.

 

Artikel 6: Geheimhoudingsverplichtingen

6.1   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de partijen verplicht om alle vertrouwelijke informatie die de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. De opdrachtgever zal in ieder geval de inhoud van de offerte vertrouwelijk behandelen.

6.2   De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Your A Team niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken in verstrekte documenten. Daarnaast is de opdrachtgever er voor verantwoordelijk dat de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Your A Team worden overgedragen. Your A Team zal aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk behandelen en op passende wijze beveiligen.

6.3   Bij overtreding van de geheimhoudingsverplichtingen is de partij die de overtreding begaat een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 1250,- per dag dat de overtreding voortduurt verschuldigd aan de andere partij.

6.4   Alle verplichtingen om informatie vertrouwelijk te behandelen vervallen op het moment dat de informatie beschikbaar is via openbare bronnen. Daarnaast mogen partijen informatie beschikbaar stellen aan overheidsinstanties als wet- en regelgeving dit voorschrijft of als een bevoegd bevel dit verplicht stelt. De betreffende partij zal in dat geval de andere partij daarover zo snel mogelijk informeren.

6.5   De verplichtingen uit dit artikel blijven bestaan zolang de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie, ongeacht of de overeenkomst is beëindigd en wat daar de reden van is.

6.6   Your A Team mag in het kader van reclame en referentiedoeleinden de naam en het logo van de opdrachtgever gebruiken, aangeven welke soort werkzaamheden zij voor de opdrachtgever heeft verricht en al die bijzonderheden vermelden die al via de media openbaar zijn gemaakt.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1.  Iedere aansprakelijkheid van Your A Team is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als er om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in de betreffende opdracht in rekening is gebracht.

7.2.  Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Your A Team aansprakelijk is.

7.3.  De opdrachtgever vrijwaart Your A Team en haar hulppersonen tegen vordering van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Your A Team ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Your A Team in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

7.4.  Your A Team kan niet worden afgerekend op het niet halen van de afgesproken omzetstijging als de omzet door toedoen of nalaten van de opdrachtgever achterblijft. Dit houdt in dat de opdrachtgever verantwoordelijk blijft voor het stabiel houden of laten groeien van de omzet buiten de activiteiten van Your A Team.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1   Ingeval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van Your A Team kan worden gevergd, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, of de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1   Alle zaken die Your A Team voor opdrachtgever maakt en/of levert, blijven haar eigendom totdat alle bedragen die opdrachtgever voor de producten en/of diensten aan Your A Team verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

 

Artikel 10: Betaling en incasso

10.1   Alle bedragen, zowel op de website, in de offerte, als anders, zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

10.2   Tenzij er een andere betalingstermijn is afgesproken, hanteert Your A Team een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Er zal geen opschorting of verrekening plaatsvinden. Als betaling binnen deze termijn uitblijft, dan is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente. Daarnaast is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Your A Team in verband met de invordering gemaakte kosten.

10.3   Het honorarium van Your A Team is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

10.4   Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van vorderingen – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 11: Reclame

11.1   Reclames over een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te gebeuren.

11.2   Reclames over de verrichte werkzaamheden met betrekking tot de opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek of uiterlijk 30 dagen na beëindiging van de desbetreffende overeenkomst te gebeuren.

11.3   Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

11.4   Als het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.

 

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1   De rechten van intellectuele eigendom op de door Your A Team opgestelde werken, stukken, documenten, materialen etc. berusten bij Your A Team.

12.2   De opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht om de werken, stukken, documenten, materialen etc. te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn opgesteld.

 

Artikel 13: Opschorting

13.1   Your A Team is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de uitvoering van werkzaamheden en de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. Your A Team is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor opdrachtgever of derden.

13.2   Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door Your A Team hebben ondergaan.

 

Artikel 14: Opzegging en ontbinden

14.1   Partijen kunnen in geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging, surseance van betaling van opdrachtgever de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

14.2   Your A Team heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen als opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na in gebreke te zijn gesteld alsnog nakomt.

14.3   De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang beëindigd zodra de opdrachtgever de beperkingen uit artikel 6.1 overtreedt.

14.4   Als de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder artikel 12.3 van toepassing.

14.5   Als Your A Team de overeenkomst opzegt krachtens de in het eerste, tweede en/of derde lid genoemde redenen, is Your A Team tegenover de opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden.

14.6   Direct na de beëindiging van de overeenkomst retourneert Your A Team de contactpersonen die in eigendom zijn van de opdrachtgever. Na 30 dagen worden deze gegevens definitief verwijderd.

 

Artikel 15: Wijziging van deze algemene voorwaarden

15.1   Your A Team behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2   Wijzigingen gelden ook ten opzichte van eerder gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan de opdrachtgever.

15.3   Als een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen Your A Team en de opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

16.1   Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Your A Team is onderworpen aan het Nederlands recht.

16.2   Alle geschillen zullen eerst onderling worden opgelost. Als partijen er niet onderling uitkomen, dan zullen partijen het geschil via mediation proberen op te lossen. De mediator wordt in gezamenlijk overleg gekozen. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan wordt het geschil beslecht door de rechter in Breda.